Почитувани посетители

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Веруваме дека овде ќе пронајдете збир на корисни информации, кои ќе ви помогнат подобро да се запознаете со Агенцијата за администрација и со нејзините активности кои се спроведуваат во рамки на процесот на реформа на јавната администрација во Република Македонија.

Агенцијата има статус на самостоен државен орган со својство на правно лице. Со Агенцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за време од шест години. Директорот на Агенцијата има заменик.

Повеќе

Новости

Почитувани колеги, вработени во јавниот сектор


Оглас за позицијата директор на Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА)

 Регионалната школа за јавна администрација (РеСПА) го објави огласот за позицијата директор на организацијата и ги повикува заинтересираните кандидати да аплицираат за функцијата до 11 септември 2015 година.

Со оглед на Нашите надлежности, Ве информираме за јавниот оглас.

Огласот може да го најдете на следниот линк: http://www.respaweb.eu/24/pages/10/employment

Со почит,

Соопштение до јавноста за помош и упатување

Заради комуникација помеѓу Агенцијата за администрација и граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош и упатување, Агенцијата за администрација го назначува државниот службеник Сузана Сабух како контакт лице
Контакт телефон: (02) 30 94 211

Соопштение за кандидатите за државен службеник кои треба да полагаат единствен психолошки тест, односно тест батерија

Во насока на доследна примена на Законот за државните службеници („Службен весник на РМ“ број 15/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник („Службен весник на РМ“ број 69/2013), Ве известуваме дека со нивно влегување во сила започнува спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батерија со кандидатите кои влегле во ранг-листата на тројца најуспешни кандидати.

Соопштение за кандидатите за јавен службеник кои треба да полагаат единствен психолошки тест, односно тест батерија

Во насока на доследна примена на Законот за јавни службеници („Службен весник на РМ“ број 15/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на селектирање и вработување на јавните службеници преку јавен оглас („Службен весник на РМ“ број 69/2013), ве известуваме дека со нивно влегување во сила започнува спроведувањето на единствениот психолошки тест, односно тест батерија со кандидатите кои влегле во ранг-листата на тројца најуспешни кандидати.

Барање за објавување јавен оглас за државни службеници

За да пристапиме кон објавување на јавен оглас за пополнување на слободно работно место, потребно е да доставите Барање за објава на јавен оглас. Со цел ефикасно и рационално спроведување на постапката за селекција и вработување на државен службеник Агенцијата ви ја поставува на увид содржината на барањето

Барање за објавување јавен оглас за јавни службеници

За да пристапиме кон објавување на јавен оглас за пополнување на слободно работно место, потребно е да доставите Барање за објава на јавен оглас. Со цел ефикасно и рационално спроведување на постапката за селекција и вработување на јавен службеник Агенцијата ви ја поставува на увид содржината на барањето

Линкови

Што има ново?

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Јуриј Гагарин, 15 1000 Скопје
тел: ++ 389 (0)2 3094-200
факс: ++ 389 (0)2 3082-937

kontakt@aa.mk